روان‌شناسی تربیتی
تجربه زیسته مادران از همیاری با معلمان در دوران همه گیری کرونا

پروانه ولوی؛ اشرف بلند شوشتری؛ مسعود صفایی مقدم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2024.44939.3128

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تجربه مادران از همیاری با معلمان مدارس ابتدایی در دوران همه گیری کرونا است. روش پژوهش کیفی است و با استفاده از روش پدیدارشناسی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مادران دانش آموزان دوره ابتدایی در سال تحصیلی 1399-1400 می شود. نمونه‏گیری هدفمند بود و شامل مادران دانش آموزان مقطع ابتدایی می شود که تمایل ...  بیشتر

تجربه زیسته مشکلات روانی- اجتماعی مادران دارای کودک مبتلا به اختلال یادگیری شهر تهران

فاطمه مظاهری تهرانی؛ سعید قنبری؛ جلیل فتح آبادی؛ امید شکری؛ مسعود شریفی

دوره 30، شماره 2 ، مهر 1402، ، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22055/psy.2022.39615.2770

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تجربه زیسته مشکلات روانی- اجتماعی مادران کودکان دارای اختلال یادگیری شهر تهران بود. برای درک و توصیف تجربه از روش پژوهش پدیدارشناسی استفاده شد. از میان مراجعان به مراکز درمانی اختلال یادگیری شهر تهران، تا رسیدن به حد اشباع، 14 مادر دارای کودک با اختلال یادگیری در مصاحبه‌ای عمیق و نیمه ساختاریافته شرکت کردند. داده‌های ...  بیشتر

بررسی تجربه زیسته شایستگی اجتماعی در دانش‌آموزان مقطع متوسطه (دوره اول)

احمد عبدالخانی؛ پروانه ولوی؛ سیدجلال هاشمی

دوره 25، شماره 2 ، دی 1397، ، صفحه 39-54

https://doi.org/10.22055/psy.2018.27424.2202

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تجربه زیسته دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه اول شهر شوش از شایستگی اجتماعی انجام شده است. این مطالعه از نوع کیفی و با رویکرد پدیدارشناسی انجام شد. روش: برای گزینش مشارکت‌کنندگان دارای اطلاعات غنی در پژوهش حاضر، از تشخیص پژوهشگر و اعلام آمادگی دانش‌آموزان و برای گردآوری اطلاعات از مصاحبۀ نیمه ساختمند استفاده ...  بیشتر