آزمودن مدل بهزیستی روان‌شناختی مبتی بر هویت اخلاقی و تحمل آشفتگی با میانجی‌گری تاب‌آوری در دانش‌آموزان دختر

پونه صفری؛ رضوان همایی

دوره 30، شماره 2 ، مهر 1402، ، صفحه 183-202

https://doi.org/10.22055/psy.2022.40937.2857

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، آزمودن مدل بهزیستی روان­شناختی مبتی بر هویت اخلاقی و تحمل آشفتگی با میانجی­گری تاب­آوری در دانش­آموزان دختر بود. طرح پژوهش، همبستگی از نوع معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل کلیۀ دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر اهواز بودند. به این منظور 253 دانش‌آموز دختر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای ...  بیشتر

پیش بینی هویت اخلاقی نوجوانان بر اساس عملکرد خانواده

فاطمه شریفی؛ شعله امیری؛ وحید قاسمی

دوره 25، شماره 1 ، تیر 1397، ، صفحه 45-58

https://doi.org/10.22055/psy.2018.13305.1168

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی رابطه مؤلفه‌­های عملکرد خانواده (مؤلفه‌­های همبستگی، بیانگری، تفاهم، گرایش­های فکری و فرهنگی، گرایش­های تفریحی و فعال، تقید مذهبی، سازماندهی، جامعه­پذیری، منبع کنترل درونی، آرمان خانواد، انعطاف­پذیری، سبک خانواده آزادمنش، سبک خانواده مقتدرانه، سبک خانواده مستبد، استقلال و تفرد) با هویت اخلاقی ...  بیشتر

طراحی و آزمون الگویی از پیشایند‌های مهم رفتار اجتماع یار دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز

علی رضا عظیم پور؛ عبدالکاظم نیسی؛ نسرین ارشدی؛ منیجه شهنی ییلاق؛ کیومرث بشلیده

دوره 19، شماره 2 ، دی 1391، ، صفحه 15-44

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر طراحی و آزمون الگویی از پیشایند‌های مهم رفتار اجتماع یار در دانشجویان دانشگاه شهید چمران بود. در این الگو همدلی به عنوان متغیر مستقل به طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق میانجی‌‌های دین‌داری، هویت اخلاقی و استدلال اجتماع‌یار اخلاقی، رفتار اجتماع‌یار را پیش‌بینی می‌کند. شرکت کنندگان در پژوهش 438 دانشجوی کارشناسی ...  بیشتر