دوره 31 (1403)
دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
آسیب‌شناسی اجتماعی
مقایسه اثربخشی آموزش مهارت‌های خودتعیین‌گری و آموزش کیفیت زندگی اسلامی بر حمایت اجتماعی ادراک‌شده و بهزیستی روان‌‌شناختی

الهام توسلی؛ طیبه شریفی؛ رضا احمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.43647.3024

چکیده
  پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی آموزش مهارت‌های خودتعیین‌گری و آموزش کیفیت زندگی اسلامی بر حمایت اجتماعی ادراک‌شده و بهزیستی روان‌‌شناختی مراقبین اصلی بیماران روانی مزمن شهرستان بروجن بود. مطالعۀ حاضر نیمه آزمایشی است، که از جامعۀ مراقبین اصلی بیماران روانی مزمن شهرستان بروجن در استان چهارمحال و بختیاری، 60 مراقب اصلی با استفاده از ...  بیشتر

آسیب‌شناسی اجتماعی
بررسی مقایسه‌ای سرکوبگری عاطفی، رفتار جامعه‌پسند و ادراک‌شایستگی در نوجوانان با و بدون تجربه آزاردیدگی در کودکی

آرزو اصغری؛ هانیه میان آبادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.44038.3059

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش مقایسه سرکوبگری عاطفی، رفتار جامعه‌پسند و ادراک‌شایستگی در نوجوانان با و بدون تجربه آزاردیدگی در کودکی بود. این پژوهش توصیفی از نوع علی_مقایسه‌ای بود. جامعه مورد مطالعه کلیه دانش‌آموزان دختر مقطع اول و دوم متوسطه شهر گرگان در سال تحصیلی 1402-1401 بودند. از جامعه پژوهش تعداد 100 دانش‌آموز (50 دانش‌آموز با تجربه آزاردیدگی ...  بیشتر

آسیب‌شناسی اجتماعی
پیش بینی افکار خودکشی در دانشجویان بر اساس شاخص‌های تعالی شخصیت و دشواری در تنظیم هیجان

علی پاکیزه؛ صادق حکمتیان فرد؛ سارا خیراندیش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.43786.3034

چکیده
  تحقیق حاضر به منظور بررسی نقش پیشگیرانه تعالی شخصیت و ابعاد آن، و همچنین مهارت تنظیم هیجانی در مقابل افکار خودکشی در دانشجویان اجرا گردید. مطالعه‌ی حاضر در قالب یک طرح همبستگی در دانشگاه خلیج فارس بوشهر انجام گردید. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل کلیه‌ی دانشجویان دانشگاه خلیج فارس در سال تحصیلی 1399-1400 مشغول به تحصیل بودند. اعضای نمونه ...  بیشتر

آسیب‌شناسی اجتماعی
رهبری اخلاقی و بهزیستی کارکنان با تعدیل گری ویژگی‌های فردی و میانجیگری پنهان سازی دانش

زهره شرعی؛ هاشم ابوالحسینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22055/psy.2024.44540.3101

چکیده
  بهزیستی کارکنان مستلزم درک چالش‌های وجودی زندگی است. رویکرد بهزیستی کارکنان رشد و توسعه مشاهده شده را در مواجه با چالش‌های وجودی زندگی بررسی می‌کند و به‌شدت بر رشد انسان تأکید می‌کند. بنابراین این پژوهش با هدف بررسی نقش میانجی گری پنهان سازی دانش در رابطه‌ی بین رهبری اخلاقی و بهزیستی کارکنان با تأثیر تعدیل کنندگی ویژگی‌های فردی ...  بیشتر

آسیب‌شناسی اجتماعی
بررسی اثر رسالت شغلی بر رفتار شغلی پویا و سرزندگی در کار با میانجی‌گری تمرکز پیشرفت محور و تعالی‌یابی شغلی در پرستاران

عبدالزهرا نعامی؛ محبوبه عسکری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1403

https://doi.org/10.22055/psy.2024.45247.3153

چکیده
  چکیدهپژوهش حاضر با هدف بررسی برازش الگویی از اثر رسالت شغلی بر رفتار شغلی پویا و سرزندگی در کار با میانجی‌گری تعالی‌یابی شغلی و تمرکز پیشرفت محور در میان پرستاران انجام شد. رویکرد پژوهشی کمی از نوع همبستگی -توصیفی در نظر گرفته شد. جامعه آماری این پژوهش شامل 200نفراز پرستاران یکی از بیمارستان شهر اهواز می باشد. ابزار گرداوری داده‌ها ...  بیشتر

آسیب‌شناسی اجتماعی
تبیین مدلی برای کاهش خطرات سایبری در فضای آنلاین: رابطه شایستگی‌های اجتماعی-هیجانی الکترونیکی با رفتار عادتی دیجیتال با میانجی‌گری تنظیم شناختی هیجان و تعدیلگری جنسیت

کیهان فتحی؛ فاطمه فرزادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1403

https://doi.org/10.22055/psy.2024.46000.3210

چکیده
  افزایش استفاده از اینترنت الگوهای رفتاری متعددی مانند شایعات اینترنتی، بی‌اعتنایی به دیگران هنگام استفاده از گوشی و چندوظیفگی رسانه‌ای در حین تکالیف را وارد زندگی روزانه نوجوانان کرده است. این عادات معمولی در صورت استمرار می‌توانند خطرات سایبرنتیک ایجاد کند. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه علی شایستگی‌های اجتماعی-هیجانی الکترونیکی ...  بیشتر