دوره 31 (1403)
دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
بررسی‌ دیدگاههای‌ فلسفی‌- عقیدتی‌ دانش‌آموزان‌ پسر پایه‌ سوم‌ مقطع‌ متوسطه‌ شهر اهواز در مورد نماز

کریم‌ سواری‌؛ مسعود صفائی‌مقدم‌؛ عبدالکاظم‌ نیسی‌

دوره 8، شماره 1 ، تیر 1380، صفحه 1-10

چکیده
     در پژوهش‌ حاضر، دیدگاههای‌ فلسفی‌- عقیدتی‌ (دلائل‌ گرایش‌) دانش‌آموزان‌ پسر پایه‌ سوم‌ متوسطه‌ شهر اهواز در مورد اقامه‌ نماز مورد بررسی‌ قرار گرفت‌. جامعه‌ آماری‌ این‌ پژوهش‌ کلیه‌ دانش‌آموزان‌ پسر پایه‌ سوم‌ متوسطه‌ شهر اهواز می‌باشد. در این‌ پژوهش‌ از دو نمونه‌ استفاده‌ گردید. نمونه اول‌ شامل‌ 120 نفر جهت‌ ...  بیشتر

تأثیر آموزش‌ ابراز وجود بر ابراز وجود، عزت‌نفس‌، اضطراب‌ اجتماعی‌ و بهداشت‌ روانی‌ دانش‌آموزان‌ پسر مضطرب‌ اجتماعی‌ دبیرستانی‌ شهرستان‌ اهواز

عبدالکاظم‌ نیسی؛ منیجه‌ شهنی‌ییلاق‌

دوره 8، شماره 1 ، تیر 1380، صفحه 11-30

https://doi.org/10.22055/psy.2001.16464

چکیده
     در این‌ پژوهش‌ به‌ بررسی‌ تأثیر آموزش‌ ابراز وجود بر ابراز وجود، عزت‌ نفس‌، بهداشت‌ روانی‌ و اضطراب‌ اجتماعی‌ در دانش‌آموزان‌ پسر مضطرب‌ اجتماعی‌ سال‌ اول‌ دبیرستان‌ پرداخته‌ شده‌ است‌. جامعه‌ آماری‌ دانش‌آموزان‌ پسر مضطرب‌ اجتماعی‌ سال‌ اول‌ دبیرستانهای‌ اهواز می‌باشند. از بین‌ 400 نفر نمونه‌ اولیه‌ 90 ...  بیشتر

بررسی‌ رابطه‌ ساده‌ و چندگانه‌ پیشایندهای‌ مهم‌ و مربوط‌ با هدفگرایی‌ تبحری‌ و رابطه‌ آن‌ با عملکرد تحصیلی‌ در دانش‌آموزان‌ پسر سال‌ اول‌ دبیرستانهای‌ اهواز

علیرضا حاجی‌ یخچالی‌؛ جمال‌ حقیقی؛ حسین‌ شکرکن

دوره 8، شماره 1 ، تیر 1380، صفحه 31-48

https://doi.org/10.22055/psy.2001.16465

چکیده
     هدف‌ از انجام‌ این‌ پژوهش‌ بررسی‌ رابطه ساده‌ و چندگانه‌ پیشایندهای‌ مهم‌ هدفگرایی‌ تبحری‌ و رابطه‌اش‌ با عملکرد تحصیلی‌ در دانش‌آموزان‌ پسر سال‌ اول‌ دبیرستانها اهواز می‌باشد. در این‌ پژوهش‌ عزت‌ نفس‌ مثبت‌، هدف‌ مسئولیت‌ پذیری‌ اجتماعی‌، تعلق‌ به‌ مدرسه‌، نگرشهای‌ مثبت‌ درباره تعلیم‌ و تربیت‌، ادراکات‌ ...  بیشتر

بررسی‌ اثربخشی‌ روشهای‌ درمان‌شناختی‌، تن‌آرامی‌ و رفتاری‌ در بهبود کمردرد مزمن‌ در دبیران‌ مرد دبیرستانهای‌ شهر اهواز

ا... کرم‌ پولادی‌ ریشهری؛ بهمن‌ نجاریان؛ حسین‌ شکرکن‌؛ مهناز مهرابی‌زاده‌ هنرمند

دوره 8، شماره 1 ، تیر 1380، صفحه 49-72

https://doi.org/10.22055/psy.2001.16466

چکیده
     تحقیق‌ حاضر اثربخشی‌ درمانهای‌ شناختی‌، تن‌آرامی‌ و رفتاری‌ را در گروهی‌ از دبیران‌ شهر اهواز که‌ مبتلا به‌ کمردرد مزمن‌ بودند مورد ارزیابی‌ قرار داد. روش‌ این‌ تحقیق‌ آزمایشی‌ بود. جمعیت‌ هدف‌ این‌ تحقیق‌ را دبیران‌ مرد شهر اهواز تشکیل‌ می‌دادند. نمونه‌ تحقیق‌ شامل‌ 100 نفر بیمار مبتلا به‌ کمردرد مزمن‌ می‌باشد ...  بیشتر

بررسی‌ و مقایسه‌ انواع‌ هویت‌ در ابعاد اعتقادی‌ و روابط‌ بین‌ فردی‌ در دانشجویان‌ دختر و پسر دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز

حسین‌ شکرکن؛ بهمن‌ نجاریان؛ مرتضی‌ امیدیان؛ جمال‌ حقیقی‌

دوره 8، شماره 1 ، تیر 1380، صفحه 73-98

https://doi.org/10.22055/psy.2001.16467

چکیده
     پژوهش‌ حاضر به‌ منظور بررسی‌ وضعیت‌ هویت‌ از نظر نحوه توزیع‌ افراد در چهار حالت‌ هویت‌ سردرگم‌، زودهنگام‌، مهلت‌خواه‌ و کسب‌ شده‌ در دانشجویان‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز طراحی‌ و اجرا شد. فرضیه اصلی‌ این‌ پژوهش‌ یعنی‌ تفاوت‌ معنی‌دار در فراوانی‌ چهار نوع‌ هویت‌ ذکر شده‌ در کل‌ نمونه‌ و دانشجویان‌ دختر و ...  بیشتر

ساخت‌ و اعتباریابی‌ مقیاسی‌ برای‌ سنجش‌ تحریف‌ واقعیت‌

بهمن‌ نجاریان‌؛ منصور سودانی‌

دوره 8، شماره 1 ، تیر 1380، صفحه 99-114

https://doi.org/10.22055/psy.2001.16468

چکیده
     در این‌ پژوهش‌ با استفاده‌ از روش‌ آماری‌ تحلیل‌ عوامل‌، یک‌ مقیاس‌ 10 ماده‌ای‌ موسوم‌ به‌ مقیاس‌ تحریف‌ واقعیت‌ اهواز[1] (ARDI)  برای‌ سنجش‌ سازه‌ تحریف‌ واقعیت‌ ساخته‌ شد که‌ از ضرایب‌ همسانی‌ درونی‌ و بازآزمایی‌ رضایت‌ بخشی‌ برخوردار می‌باشد. اعتبار مقیاس ‌ ARDIبه‌ وسیله‌ اجرای‌ همزمان‌ آن‌ با مقیاسهای‌ ...  بیشتر

تأثیر مشاوره‌ بر کاهش‌ افسردگی‌ و ناامیدی‌ نوجوانان‌ لوسمیک‌ افسرده‌ در بیمارستان‌ شفای‌ داشگاه‌ علوم‌ پزشکی‌ اهواز

منیجه‌ شهنی‌ییلاق؛ شرافت‌ اکابریان

دوره 8، شماره 1 ، تیر 1380، صفحه 115-126

https://doi.org/10.22055/psy.2001.16469

چکیده
     در این‌ پژوهش‌ تأثیر مشاوره‌ بر کاهش‌ افسردگی‌ و ناامیدی‌ نوجوانان‌ لوسمیک‌ افسرده‌ در بیمارستان‌ شفای‌ دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی‌ اهواز بررسی‌ شده‌ است‌. بدین‌ منظور 100 نفر دختر و پسر بیمار (20-11 ساله‌) مورد بررسی‌ قرار گرفتند که‌ از این‌ تعداد 26 نفر افسرده‌ تشخیص‌ داده‌ شدند. نوجوانان‌ لوسمیک‌ افسرده‌ به‌ طور تصادفی‌ ...  بیشتر

پیدایش‌ و گسترش‌ خدمات‌ مرجع‌ در کتابخانه‌ها

زاهد بیگدلی‌

دوره 8، شماره 1 ، تیر 1380، صفحه 125-154

https://doi.org/10.22055/psy.2001.16470

چکیده
     بخش‌ مرجع‌ در کتابخانه‌هااز مهمترین‌ بخشهاست‌ و خدمات‌ مرجع‌ نمود عینی‌ کلیه‌ تلاشهایی‌ است‌ که‌ در یک‌ کتابخانه‌ به‌ عمل‌ می‌آید. تاریخچه خدمات‌ مرجع‌ به‌ قرنهاپیش‌ می‌رسد، لیکن‌ خدمات‌ مرجع‌ به‌ مفهوم‌ امروزی‌ از اواخر قرن‌ نوزدهم‌ میلادی‌ متداول‌ شد. ارائه مناسب‌ این‌ خدمات‌ علاوه‌ بر مهارتهای‌ فنی‌ ...  بیشتر