دوره 31 (1403)
دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
روان‌شناسی بالینی
-مدلیابی ایده‌پردازی خودکشی در زنان بر اساس استرس ادراک شده و خودخاموشی با نقش میانجی دشواری در تنظیم هیجان

آمنه دشتی؛ یداله زرگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.43460.3002

چکیده
  چکیده با ایده‌پردازی خودکشی ریسک سطوح رفتار خودکشی‌گرا افزایش می‌یابد. از اینرو بررسی این پدیده پیچیده و چند عاملی، در نمونه‌ها‌ی غیربالینی و بویژه زنان ضروری است. هدف پژوهش حاضر، تدوین مدل ساختاری ایده‌پردازی خودکشی بر اساس مولفه‌های استرس ادراک شده و خودخاموشی با در نظر گرفتن نقش میانجی‌ دشواری در تنظیم هیجان در زنان بوده ...  بیشتر

روان‌شناسی بالینی
نقش خودشیفتگی خودبزرگ بین و خودشیفتگی آسیب پذیر در پیش بینی راهبردهای خودابرازگری در دانشجویان

منا محمدی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ ایران داودی؛ سعید افروز پور؛ مهدی سلیمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.40071.2794

چکیده
  چکیدهشواهد موجود حاکی از وجود دو نوع خودشیفتگی به شکل خودبزرگ‌بین و آسیب پذیر است. هدف مطالعه‌ی حاضر پیش‌بینی راهبردهای خودابرازگری دفاعی و اظهاروجودی بر اساس خودشیفتگی خودبزرگ‌بین و آسیب‌پذیر بود. نمونه پژوهش حاضر شامل222 نفر از دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز بود که به روش تصادفی طبقه‌ای نسبی انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده ...  بیشتر

روان‌شناسی بالینی
سبک ادراک نزدیکی خطر به عنوان عامل آسیب پذیری اختصاصی نشانه‌های اختلال‌های اضطرابی: بررسی مدل آسیب‌پذیری سه‌گانه

مهین اعتمادنیا؛ پارسا جوانمرد؛ مجید محمود علیلو؛ عباس بخشی پور رودسری؛ منصور بیرامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2022.39731.2776

چکیده
  مطالعه حاضر، به بررسی مدل سه‌گانه آسیب‌پذیری در تبیین نشانه‌های افسردگی، اضطراب فراگیر و اضطراب اجتماعی با هدف ارزیابی هر سطح مدل آسیب‌پذیری با در نظر گرفتن آسیب‌پذیری روان‌شناختی اختصاصی سبک ادراک نزدیکی خطر برای اضطراب فراگیر و اضطراب اجتماعی پرداخت. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان ...  بیشتر

روان‌شناسی بالینی
تأثیر آموزش فرزندپروری ذهن‌آگاهانه بر ابراز وجود مثبت و خلق و‌خوی دانش‌آموزان دختر با اختلالات درونی‌سازی

حورا ابراهیمی راد؛ ایلناز سجادیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.43321.3014

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی تأثیر آموزش فرزندپروری ذهن‌آگاهانه بر ابراز وجود مثبت و خلق‌و‌خوی دانش‌آموزان دختر با اختلالات درونی‌سازی بود. روش پژوهش نیمه‌آزمایشی و از نوع پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل و دوره پیگیری یک ماهه بود. جامعه آماری را کلیه دانش‌آموزان دختر دوره‌ی دوم ابتدایی با اختلالات درونی‌سازی شهر اصفهان در سال ...  بیشتر

روان‌شناسی بالینی
بررسی اثربخشی درمان هیجان مدار بر تعادل عاطفی، احساس انسجام روانی و خودکارآمدی در بیماران فیبرومالژیا

آسیه مظلوم قاضیانی؛ مریم قربانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.43773.3033

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان هیجان مدار بر تعادل عاطفی، احساس انسجام روانی و خودکارآمدی در بیماران فیبرومالژیا انجام گرفت. طرح پژوهش از نوع نیمه تجربی با پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش شامل بیماران فیبرومالژیا مراجعه کننده به مرکز علوم پزشکی شهر اصفهان در سال 1400 بودند که از این بین 24 بیمار براساس ملاک‌‌های ...  بیشتر

روان‌شناسی بالینی
اثربخشی برنامه تربیت جنسی بر سلامت روان و رشد خودمراقبتی دانش‌آموزان دوره اول متوسطه.

شهرزاد قره‌باغی؛ مرجان کیان؛ مریم مقدسین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2024.44824.3118

چکیده
  هدف پژوهش بررسی اثربخشی برنامه درسی تربیت جنسی بر سلامت روان و رشد خودمراقبتی دانش‌آموزان دوره اول متوسطه بود. رویکرد پژوهشی کمی از نوع نیمه‌آزمایشی در نظر گرفته شد. جامعه آماری دانش‌آموزان مدارس دولتی دوره اول متوسطه ناحیه یک شهر کرج بودند که به روش نمونه‌گیری دردسترس تعداد 30 دانش‌آموز دختر پایه هفتم به صورت دو گروه 15 نفره (آزمایش ...  بیشتر

روان‌شناسی بالینی
اثربخشی درمان (ACT) بر اضطراب بدنی- اجتماعی، رفتارهای تکانشی و خودتنظیمی هیجانی افراد مبتلا به چاقی

نورا شهمیری؛ جوانشیر اسدی؛ لیلا سادات عزیزی ضیابری؛ حسن عبداله زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2024.46090.3216

چکیده
  ژوهش حاضر با هدف بررسی‌ اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر اضطراب بدنی- اجتماعی، رفتارهای تکانشی و خودتنظیمی هیجانی افراد مبتلا به چاقی انجام گردید. جامعه آماری پژوهش کلیه زنان مبتلا به چاقی ساکن شهر تهران در سال 1401 بود. روش پژوهش از نوع شبه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون و پیگیری (یک ماهه) با گروه کنترل و گمارش تصادفی آزمودنی‌ها ...  بیشتر

روان‌شناسی بالینی
تاثیر برنامه‌ی آموزشی کازلوف بر فرسودگی هیجانی و نشخوار فکری مادران کودک مبتلا به اوتیسم

شبنم روشنایی؛ هیمن محمودفخه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1403

https://doi.org/10.22055/psy.2024.46328.3231

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، تاثیر برنامه‌ی آموزشی کازلوف بر مولفه‌های فرسودگی هیجانی و نشخوار فکری مادران کودک مبتلا به اوتیسم بود. طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی همراه با گروه آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری تحقیق حاضر عبارت بود از کلیه مادران دارای کودک مبتلابه اوتیسم شهر ارومیه در سال ۱۴۰۲ که تعداد آنها ۱۰۰ نفر بود. از میان این افراد، ۳۰ ...  بیشتر