دوره 31 (1403)
دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
آسیب‌شناسی اجتماعی
پیش بینی افکار خودکشی در دانشجویان بر اساس شاخص‌های تعالی شخصیت و دشواری در تنظیم هیجان

علی پاکیزه؛ صادق حکمتیان فرد؛ سارا خیراندیش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.43786.3034

چکیده
  تحقیق حاضر به منظور بررسی نقش پیشگیرانه تعالی شخصیت و ابعاد آن، و همچنین مهارت تنظیم هیجانی در مقابل افکار خودکشی در دانشجویان اجرا گردید. مطالعه‌ی حاضر در قالب یک طرح همبستگی در دانشگاه خلیج فارس بوشهر انجام گردید. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل کلیه‌ی دانشجویان دانشگاه خلیج فارس در سال تحصیلی 1399-1400 مشغول به تحصیل بودند. اعضای نمونه ...  بیشتر

پدیدارشناسی تجربیات دانشجویان از فرایند خلاقیت در یادگیری مبتنی بر پروژه

سید عباس رضوی

دوره 29، شماره 2 ، مهر 1401، ، صفحه 41-68

https://doi.org/10.22055/psy.2022.39146.2761

چکیده
  هدف این پژوهش کاوش تجارب دانشجویان از فرایند خلاقیت در یادگیری مبتنی بر پروژه بود. بدین منظور از روش پدیدارشناسی توصیفی استفاده شد. مشارکت کنندگان 11 دانشجوی کارشناسی رشته علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز بودند که به شیوه نمونه گیری هدفمند از نوع ملاک محور انتخاب شدند. ملاکهای ورود عبارت بودند از: دانشجوی کارشناسی رشته علوم تربیتی، ...  بیشتر

تأثیر واقعیت درمانی نوین گروهی مبتنی بر تئوری انتخاب بر اختلال اضطراب اجتماعی دانشجویان

فرزانه رجب زاده؛ شاهرخ مکوندحسینی؛ جعفر طالبیان شریف؛ بهرامعلی قنبری هاشم آبادی

دوره 22، شماره 1 ، تیر 1394، ، صفحه 133-152

https://doi.org/10.22055/psy.2015.11191

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر واقعیت درمانی نوین گروهی مبتنی بر تئوری انتخاب بر اضطراب اجتماعی دانشجویان بود. بدین منظور از طرح پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل استفاده شد. تعداد 40 نفر از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد با توجه به سطوح بالای اضطراب و ملاک‌های ورود و خروج، انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش قرار ...  بیشتر

رابطه شیوه‌های فرزندپروری والدین و سازگاری دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز

سیروس عالی پور بیرگانی

دوره 19، شماره 2 ، دی 1391، ، صفحه 213-232

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی روابط ساده و چندگانه متغیرهای شیوه‌های فرزندپروری (اقتدارگرایی مادر، استبدادگرایی مادر، آزادگذاری مادر، اقتدارگرایی پدر، استبدادگرایی پدر و آزادگذاری پدر) باسازگاری (اجتماعی، عاطفی، تعهد به هدف و تحصیلی) دانشجویان دانشگاه می‌باشد. جامعه پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز بودند که ...  بیشتر

بررسی نقش راهبردهای مقابله‌ای و سبک‌های اسنادی به عنوان پیش‌بین‌های افت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام شهر

مهرناز آزادیکتا

دوره 19، شماره 1 ، تیر 1391، ، صفحه 99-116

چکیده
  هدف از این تحقیق بررسی نقش راهبردهای مقابله‌ای و سبک‌های اسنادی در افت تحصیلی دانشجویان است. به منظور بررسی فرضیه‌های تحقیق 480 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام شهر (162 پسر، 318 دختر) از طریق نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، آزمون سنجش سبک اسناد اندرسون و آرنولت و پرسشنامه راهبردهای ...  بیشتر

بررسی تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر میزان سلامت روان دانشجویان پسر دانشگاه شهید چمران اهواز

مهدی ضرغامی؛ روح الله ولی زاده؛ کیومرث بشلیده؛ محسن قنبرزاده

دوره 17، شماره 2 ، دی 1389، ، صفحه 121-142

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر میزان سلامت روان دانشجویان پسر دانشگاه شهید چمران اهواز می‌باشد. تحقیق حاضر از نوع تجربی میدانی می‌باشد که با استفاده از طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل انجام می‌گیرد. در این پژوهش برای سنجش سلامت روان از پرسشنامه سلامت عمومی GHQ-28 استفاده شده است. جامعه‌ی آماری تحقیق ...  بیشتر

اعتباریابی مقیاس هوش معنوی کینگ (SISRI-24) در دانشجویان دانشگاه اصفهان

مائده سادات رقیب؛ سید علی سیادت؛ بهزاد حکیمی نیا؛ سید جعفر احمدی

دوره 17، شماره 1 ، تیر 1389، ، صفحه 141-164

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف اعتباریابی مقیاس سنجش هوش معنوی کینگ (SISRI-24) بر روی دانشجویان دانشگاه اصفهان انجام شده است. جامعه‌ی آماری مورد مطالعه شامل کلیه‌ی دانشجویان دانشگاه اصفهان در سال 87- 88 می‌باشد که از این تعداد 250 نفر به عنوان نمونه با روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. در پژوهش حاضر از روش توصیفی استفاده شده ‌است. گردآوری داده‌ها با ...  بیشتر