مدل سازی معادلات ساختاری در بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی معلم و همسالان با عملکرد تحصیلی و سرزندگی با واسطه گری شایستگی و هیجان‌های تحصیلی

پروین کدیور؛ مرضیه آقامیرلی؛ سوزان امامی پور

دوره 29، شماره 1 ، تیر 1401، ، صفحه 1-14

https://doi.org/10.22055/psy.2022.33796.2561

چکیده
  مقدمه: این مقاله پژوهشی نظریه تعیین گری را یک سیستم کلیدی انگیزشی معرفی می‌نماید که عوامل درونی و محیطی بر عملکرد و سزندگی تحصیلی فراگیران تاثیر دارد. هدف پژوهش بررسی نقش واسطه‌ای شایستگی تحصیلی و هیجان‌های تحصیلی در رابطه با حمایت اجتماعی معلم و همسالان با عملکرد و سرزندگی تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستانی بود. روش‌شناسی: روش ...  بیشتر

مقایسه اثربخشی "برنامه موفقیت در مدرسه"و"مدیریت استرس"بر خودکارآمدی، درگیری، فرسودگی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان

مجید دولتخواه؛ محمد علی محمدی فر؛ علی‌اکبر امین بیدختی؛ محمود نجفی

دوره 25، شماره 2 ، دی 1397، ، صفحه 163-180

https://doi.org/10.22055/psy.2019.26349.2119

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، مقایسه‌ی اثربخشی برنامه موفقیت در مدرسه و مدیریت استرس بر خودکارآمدی، درگیری، فرسودگی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان در شهر اهواز می‌باشد. جامعه آماری این مطالعه کلیه‌ی دانش‌آموزان پسر پایه اول دوره متوسطه اول آموزش‌ و پرورش ناحیه یک اهواز در سال 97-1396 بود. از این جامعه آماری، ابتدا به تعداد 270 دانش‌آموز به روش تصادفی ...  بیشتر

نقش خلاقیت، ذهن آگاهی و عملکرد تحصیلی بر بهزیستی روانی با میانجی مشکلات روان شناختی

مرتضی امیدیان؛ شادی احمدی؛ سمانه اسعدی

دوره 24، شماره 2 ، دی 1396، ، صفحه 101-116

https://doi.org/10.22055/psy.2018.23640.1907

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه علی ذهن آگاهی، خلاقیت و عملکرد تحصیلی بر بهزیستی روانی با میانجی مشکلات روان‌شناختی در دانشجویان اجرا گردید. روش به کار گرفته‌شده در این پژوهش همبستگی و از نوع تحلیل مسیر بود. شرکت‌کنندگان در این پژوهش کلیه دانشجویان کارشناسی دانشگاه یزد بودند که به‌صورت تصادفی طبقه‌ای 370 دانشجو انتخاب شدند. در این ...  بیشتر

کمال‌گرایی مثبت و منفی و عملکرد تحصیلی: اثرات واسطه‌ای سبک هویت و تعهد هویت

سمانه غلامی؛ مجید غفاری

دوره 24، شماره 2 ، دی 1396، ، صفحه 117-136

https://doi.org/10.22055/psy.2018.18271.1568

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش واسطه‌ای سبک هویت و تعهد هویت در رابطه کمال‌گرایی مثبت و منفی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان بود. تعداد دویست و هفتاد و سه نفر دانش‌آموز (135 نفر دختر و 138 نفر پسر) بدون دریافت هزینه در دامنه سنی 14 تا 18 سال (01/1 ± 77/15 سال) با روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای از دبیرستان های مختلف شهرستان آمل انتخاب شدند. ابزار ...  بیشتر

رابطه علّی بین صفات شخصیتی و عملکرد تحصیلی با میانجی‌گری راهبردهای مطالعه در دانشجویان

عسکر آتش افروز؛ شجاع عربان

دوره 24، شماره 1 ، تیر 1396، ، صفحه 78-98

https://doi.org/10.22055/psy.2017.17251.1490

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه علّی بین صفات شخصیتی و عملکرد تحصیلی با میانجی‌گری راهبردهای مطالعه در دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان خوزستان صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان خوزستان در سال تحصیلی 93-1392 بود که به روش خوشه­ای، نمونه‌ای به تعداد 9 کلاس (متشکل از 214 دانشجو معلم) از بین آن‌ها انتخاب ...  بیشتر

تدوین و آزمون یک مدل انگیزشی برای پیش‌بینی تصمیم دانش‌آموزان پایه‌ی سوم راهنمایی و اول دبیرستان مناطق روستایی شهرستان سنندج به ادامه یا ترک تحصیل در دوره‌ی دبیرستان

یحیی یار احمدی؛ ناصر یوسفی؛ ناصر شیربگی

دوره 19، شماره 1 ، تیر 1391، ، صفحه 81-98

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تدوین و آزمون یک مدل انگیزشی بر اساس نظریه تعیین‌گری شخصی جهت تعیین موقعیت‌هایی که تحت آنها دانش‌آموزان دوره متوسطه روستایی تصمیم به ادامه یا ترک تحصیل می‌گیرند، بود. مدل تأیید شده نهایی نشان داد که متغیرهای انگیزشی در تصمیم دانش‌آموزان به ادامه یا ترک تحصیل نقش اساسی داشته و این متغیرها در کلاس درس به وسیله‌ی ...  بیشتر

رابطه علّی هوش عمومی و هوش سیال با عملکرد تحصیلی با میانجی‌گری ویژگی‌های شخصیت و رویکردهای یادگیری

ناصر بهروزی؛ کیومرث بشلیده؛ سیده معصومه رسولی

دوره 18، شماره 2 ، دی 1390، ، صفحه 155-180

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه‌ی علّی بین متغیرهای هوش عمومی و هوش سیال با عملکرد تحصیلی با میانجی‌گری ویژگی‌های شخصیت و رویکردهای یادگیری در دانش‌آموزان دختر سال دوم و سوم دبیرستان‌های شهرستان ازنا بود. نمونه‌ی این تحقیق متشکل از 260 دانش‌آموز بود که با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. در این پژوهش آزمودنی‌ها پرسشنامه‌های ...  بیشتر

تأثیر آموزش انگیزش تحصیلی بر ابعاد شناختی-انطباقی/غیرانطباقی، رفتاری-انطباقی/غیرانطباقی انگیزش و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان سال دوم دبیرستان‌های پسرانه شهر بوشهر

منیجه شهنی ییلاق؛ سید موسی گلستانه؛ زنده یاد جمال حقیقی؛ عبدالکاظم نیسی؛ فاطمه کیانپور قهفرخی

دوره 17، شماره 1 ، تیر 1389، ، صفحه 1-32

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش انگیزش تحصیلی بر ابعاد شناختی-انطباقی، شناختی-غیرانطباقی، رفتاری-انطباقی و رفتاری-غیرانطباقی انگیزش و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان سال دوم دبیرستان‌های پسرانه شهر بوشهر بود. آموزش انگیزش تحصیلی (طی 16 جلسه آموزشی) به عنوان متغیر مستقل و خوداثربخشی، تبحرگرایی، ارزش‌گذاری، پایداری، برنامه‌ریزی، ...  بیشتر

مقایسه‌ی دانشجویان پسر دارای سبک‌های یادگیری متفاوت از لحاظ ویژگی‌های شخصیتی، انگیزه‌ی پیشرفت و عملکرد تحصیلی

رجبعلی محمدزاده ادملایی؛ منیجه شهنی ییلاق؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند

دوره 16، شماره 1 ، تیر 1388، ، صفحه 125-154

https://doi.org/10.22055/psy.2009.18561

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر مقایسه‌ی دانشجویان پسر دانشگاه شهید چمران اهواز دارای سبک‌های یادگیری متفاوت از لحاظ ویژگی‌های شخصیتی، انگیزه‌ی پیشرفت و عملکرد تحصیلی می‌باشد. روش پژوهش به کار رفته در این پژوهش از نوع علی پس از وقوع می‌باشد. نمونه‌ی تحقیق شامل 300 نفر از دانشجویان پسر ورودی سال تحصیلی 1382-1381 بودند. برای انتخاب نمونه از روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

مقایسه عمل کرد تحصیلی،سلامت روانی جسمانی دانش آموزان پسر فاقد و واجد پدر باتوجه به نقش تعدیل کننده حمایت اجتماعی در پایه اول دبیرستان های شهرستان اهواز

عبدالکاظم نیسی؛ بهمن نجاریان؛ فرج پورفرجی

دوره 8، شماره 2 ، دی 1380، ، صفحه 67-86

https://doi.org/10.22055/psy.2001.16603

چکیده
  بیشتر