دوره 31 (1403)
دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
اثربخشی واقعیت‌درمانی آنلاین بر اضطراب و پریشانی روان‌شناختی بیماران بهبودیافتگان کووید-19

مسلم اصلی آزاد؛ سعیده خاکی؛ طاهره فرهادی

دوره 28، شماره 2 ، مهر 1400، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22055/psy.2021.35651.2620

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی واقعیت‌درمانی آنلاین بر اضطراب و پریشانی روان‌شناختی بهبودیافتگان کووید-19 انجام گرفت. پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش شامل بهبودیافتگان بیماری کووید-19 شهر اصفهان در سه ماهه تابستان سال 1399 بود. در این پژوهش تعداد 26 بیمار بهبود یافته با روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

انرژی، شکوفایی و بهزیستی ذهنی: یک مدل میانجی‌گر تعدیل‌‌شده

نوری کعب عمیر؛ پریسا حسنعلی پور؛ سید هاشم موسوی

دوره 28، شماره 2 ، مهر 1400، صفحه 21-44

https://doi.org/10.22055/psy.2021.35766.2630

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه انرژی کارکنان و بهزیستی ذهنی در قالب یک مدل میانجی‌گر تعدیل‌شده بود که در آن شکوفایی به عنوان میانجی‌گر و انگیزه‌ اجتماع‌یار به عنوان تعدیل‌گر مورد بررسی قرار گرفتند. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. نمونه پژوهش شامل 193 نفر از پرستاران بیمارستان بقایی 2 شهر اهواز بود که به روش سرشماری انتخاب شدند. ...  بیشتر

اثربخشی آموزش سرمایه‌های روان‌شناختی بر رفتارهای ارتقا سلامت و انعطاف‌پذیری روان‌شناختی در بیماران خودایمنی (پسوریازیس)

مرمره صحتی؛ حسن عشایری؛ شیوا دولت آبادی

دوره 28، شماره 2 ، مهر 1400، صفحه 45-66

https://doi.org/10.22055/psy.2021.34776.2589

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش سرمایه‌های روان‌شناختی بر رفتارهای ارتقا سلامت و انعطاف‌پذیری روان‌شناختی در بیماران خودایمنی (پسوریازیس) انجام گرفت. پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری دوماهه بود. جامعه آماری پژوهش شامل بیماران خودایمنی (پسوریازیس) شهر تهران در شش ماهه پاییز و ...  بیشتر

اثربخشی آموزش مهارت‌های همدلی بر خودشیفتگی و زورگویی دانش‌آموزان زورگو

فاطمه امینیان دهکردی؛ خسرو رمضانی؛ علیرضا ماردپور

دوره 28، شماره 2 ، مهر 1400، صفحه 67-92

https://doi.org/10.22055/psy.2021.34832.2595

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های همدلی بر خودشیفتگی و زورگویی دانش‌آموزان زورگو انجام شد. این پژوهش، به روش نیمه‌آزمایشی و با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه گواه انجام گرفت. جامعه آماری شامل دانش‌آموزان زورگو مشغول به تحصیل در دوره اول متوسطه در شهرستان سامان استان چهارمحال و بختیاری در نیمسال دوم تحصیلی 98-1397 ...  بیشتر

بررسی برازش یک مدل مفهومی از میانجی‌گری سر زندگی در کار: پیشایندهای سازمانی و پیامدهای آموزشی

عاطفه محمدحسینی؛ عبدالزهرا نعامی؛ کیومرث بشلیده؛ اسماعیل هاشمی

دوره 28، شماره 2 ، مهر 1400، صفحه 93-116

https://doi.org/10.22055/psy.2021.35386.2612

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی برازش یک مدل مفهومی از میانجی‌گری سرزندگی در کار در رابطه با پیشایندهای سازمانی و پیامدهای آموزشی در کارکنان بیمه تأمین اجتماعی اهواز انجام گرفت. نمونة پژوهش شامل 267 نفر از کارکنان بیمة تأمین اجتماعی اهواز بود که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه، از پرسشنامه‌های نزاکت ...  بیشتر

مقایسه اثربخشی درمان کیفیت زندگی مبتنی بر تجارب زیسته دختران نوجوان دارای مشکل بی‌ خوابی با درمان گوش کردن عمیق کامل بر شدت بی‌خوابی و کیفیت خواب آنان

فاطمه ترک لا دانی؛ اصغر آقایی جشوقاتی؛ ایلناز سجادیان

دوره 28، شماره 2 ، مهر 1400، صفحه 117-136

https://doi.org/10.22055/psy.2021.33424.2538

چکیده
  ااین پژوهش باهدف مقایسه اثربخشی درمان کیفیت زندگی مبتنی بر تجارب زیسته دختران نوجوان دارای مشکل بی‌خوابی ودرمان گوش کردن عمیق کامل برشدت بی‌خوابی و کیفیت خواب نوجوانان دختر با مشکل بی‌خوابی انجام شد. روش نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون و پی گیری دوماهه بود. نمونه آماری پژوهش از بین دختران دارای مشکل بی‌خوابی دوره متوسطه ...  بیشتر

ارائه مدل ترکیبی توانمندسازی برای زنان حاشیه‌نشین

سیده فرانک موسوی؛ غلامحسین برکت؛ محمد حسین پور

دوره 28، شماره 2 ، مهر 1400، صفحه 137-156

https://doi.org/10.22055/psy.2021.34768.2588

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف طراحی و تدوین الگوی توانمندسازی زنان حاشیه‌نشین انجام گردیده است. این تحقیق با روش ترکیبی (کیفی–کمی) از نوع اکتشافی انجام شد. داده‌ها از طریق مصاحبه‌های عمیق پرسشنامه طی سال 1398 جمع‌آوری‌شده و در همین راستا در بخش کیفی با به کارگیری روش هدفمند قضا و تیم در بخش کمی نمونه آماری را 357 نفر زنان حاشیه‌نشین شهرستان ...  بیشتر

تدوین و اعتباریابی الگوی آموزشی مبتنی بر نظریه یادگیری سازنده گرایی

مژگان فریدون نژاد؛ غلامعلی افروز؛ مسعود غلامعلی لواسانی

دوره 28، شماره 2 ، مهر 1400، صفحه 157-178

https://doi.org/10.22055/psy.2021.35375.2611

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تدوین و اعتباریابی الگوی آموزشی مبتنی بر نظریه یادگیری سازنده گرایی انجام شد. این پژوهش یک مطالعه کیفی می باشد که از روش تحلیل محتوای Braun, V., & Clarke, V. (2006) بهره جسته است. شرکت کنندگان این پژوهش را 22 نفر از متخصصان موضوعی تشکیل می داد که به صورت روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. استراتژی انتخاب این محققان بر اساس میزان ...  بیشتر

تاثیر آموزش ذهن آگاهی کوتاه مدت بر یادآوری واژه‌های با بار عاطفی در افراد با و بدون ناگویی هیجانی

معصومه نظری؛ مجید یوسفی افراشته؛ ذکراله مروتی

دوره 28، شماره 2 ، مهر 1400، صفحه 179-200

https://doi.org/10.22055/psy.2021.31835.2455

چکیده
  پژوهش حاضر اثر آموزش ذهن آگاهی کوتاه مدت را بر یادآوری واژه‌های با بار عاطفی در افراد با و بدون ناگویی هیجانی مورد بررسی قرار داد. روش پژوهش از نوع مداخله‌ا‌ی(نیمه آزمایشی) با طرح عاملی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر دوره‌ دوم متوسطه در بازه‌ی سنی 15 تا 16 سال بود، که در سال تحصیلی 98-97 در پایه دهم در دبیرستان‌های شهر ...  بیشتر

اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش (ACT) در کاهش رفتارهای تکانشی،ناگوئی خلقی و ناامیدی در بیماران افسرده مراکز مشاوره شهر اهواز

غلامرضا صدیق راد؛ پرویز عسکری؛ علیرضا حیدریی؛ ناصر سراج خرمی

دوره 28، شماره 2 ، مهر 1400، صفحه 201-218

https://doi.org/10.22055/psy.2021.36514.2664

چکیده
  زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش رفتارهای تکانشی، ناگوئی خلقی و ناامیدی در بیماران افسرده می باشد.مواد و روش: طرح پژوهش حاضرمطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون و پیگیری بود. جامعه آماری کلیه بیماران افسرده مراکز مشاوره شهر اهواز بودند که تعداد 30 نفر بیمار با روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

مطالعه کیفی عوامل مؤثر بر پایبندی به درمان در معتادان تحت درمان انجمن معتادان گمنام در شهر اصفهان

فاطمه خاقانی؛ هاجر ترکان؛ زهرا یوسفی

دوره 28، شماره 2 ، مهر 1400، صفحه 219-240

https://doi.org/10.22055/psy.2021.32205.2479

چکیده
  چکیدههدف از پژوهش حاضر، مطالعه کیفی عوامل پایبندی به درمان در انجمن معتادان گمنام درشهر اصفهان بود. این پژوهش ‌از نوع کیفی و تحلیل مضمو‌ن است. حوزه پژوهش، کلیه‌ی اعضاء در انجمن‌های معتادان گمنام شهراصفهان در سال 1397 ‌‌‌-بود که از گروه انجمن معتادان گمنام 11 نفر به شکل هدف‌مند و به روش همگون انتخاب شدند. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته ...  بیشتر

اثربخشی طرحواره‌درمانی بر باورهای غیرمنطقی و خودتنظیمی هیجانی زنان دارای تعارض زناشویی با طرحواره‌های ناسازگار اولیه

فرزانه بیداری؛ آزیتا امیرفخرایی؛ اقبال زارعی

دوره 28، شماره 2 ، مهر 1400، صفحه 241-264

https://doi.org/10.22055/psy.2021.35143.2602

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی طرحواره‌درمانی بر باورهای غیرمنطقی و خودتنظیمی هیجانی زنان دارای تعارض زناشویی با طرحواره‌های ناسازگار اولیه انجام گرفت. روش پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری دوماهه بود. جامعه آماری پژوهش شامل زنان دارای تعارضات زناشویی با طرحواره‌های ناسازگار اولیه ...  بیشتر