بررسی رابطه علی تنظیم هیجان و سبک های تصمیم گیری با توجه به نقش میانجی خودتاملی و بینش

حسین زارع؛ فاطمه امینی؛ علیرضا آقایوسفی؛ سید اسماعیل هاشمی؛ اردوان جلالی

دوره 26، شماره 1 ، تیر 1398، ، صفحه 17-38

https://doi.org/10.22055/psy.2019.25252.2033

چکیده
  این پژوهش با هدف تعیین تاثیر تنظیم شناختی هیجان بر سبک‌های تصمیم گیری با در نظر گرفتن نقش میانجی‌گرانه خودتاملی و بینش انجام گرفت. این مطالعه از نوع پژوهش‌های همبستگی با استفاده از مدل‌یابی علی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان شرکت پالایش گاز پارسیان تشکیل دادند که از میان آن ها 178 نفر به عنوان نمونه از میان واحدهای مختلف پالایشگاه ...  بیشتر

پیش‌بینی کارکرد خانواده بر اساس کنترل تفکر منفی و استرس والدگری با نقش میانجی رضایت جنسی: ارائه مدل در والدین کودکان با اختلال یادگیری

زهرا محبی؛ زهرا دشت بزرگی؛ رضا جوهری فرد

دوره 30، شماره 2 ، مهر 1402، ، صفحه 17-36

https://doi.org/10.22055/psy.2022.38646.2743

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر پیش‌بینی کارکرد خانواده بر اساس کنترل تفکر منفی و استرس والدگری با نقش میانجی رضایت جنسی در والدین کودکان با اختلال یادگیری بود. روش این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری را کلیه والدین کودکان با اختلال یادگیری شهر تهران در سال 1399 تشکیل دادند که به روش نمونه‌گیری هدفمند تعداد 212 نفر به عنوان نمونه ...  بیشتر

رابطه انگاره ذهنی از خدا با روان‌پریشی و جسمی‌سازی در دانشجویان

باقر غباری بناب؛ علی اکبر حدادی کوهسار

دوره 17، شماره 2 ، دی 1389، ، صفحه 19-34

چکیده
    هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه‌ی انگاره‌ی ذهنی از خدا با روان‌پریشی و جسمی‌سازی در دانشجویان می‌باشد. بدین ‌منظور تعداد 363 نفر از دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران و ایران با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شدند. مقیاس‌های روان‌پریشی و جسمی‌سازی در چک ‌لیست نشانگان رفتاری (دراگوتیس و همکاران، 1973) و مقیاس انگاره‌ی ...  بیشتر

رابطه‌ی علّی سرمایه روان‌شناختی با هیجان‌های مثبت، بهزیستی روان‌شناختی، عملکرد شغلی و التزام شغلی

عبدالکاظم نیسی؛ نسرین ارشدی؛ احسان رحیمی

دوره 18، شماره 1 ، تیر 1390، ، صفحه 19-46

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه‌ی علّی سرمایه روان‌شناختی با هیجان‌های مثبت، بهزیستی روان‌شناختی، عملکرد شغلی و التزام شغلی از طریق طراحی و آزمودن یک الگو بود. نمونه‌ی این پژوهش، شامل 263 (228 زن و 35 مرد) بود. که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از میان پرستاران بیمارستان‌های دولتی شیراز انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در ...  بیشتر

اثر خشنودی از درآمد بر قصد ترک شغل: نقش واسطه‌ای خشنودی شغلی، تعهد سازمانی و انگیزش شغلی

داود حیاتی؛ عبدالکاظم نیسی؛ نسرین ارشدی

دوره 19، شماره 1 ، تیر 1391، ، صفحه 19-42

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر ابعاد چهارگانه خشنودی از درآمد بر قصد ترک شغل با میانجی‌گری خشنودی شغلی، تعهد سازمانی، و انگیزش شغلی انجام گرفت. نمونه پژوهش حاضر شامل نفر (260 مرد و 13 زن) با میانگین سنی 44 سال بودند که به روش تصادفی طبقه‌ای از میان کارکنان شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب-منطقه اهواز انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان در این پژوهش پرسشنامه‌های ...  بیشتر

رابطه برخی پیشایندهای اجتماعی با مؤلفه‌های هدفگرایی اجتماعی در دانش‌آموزان سال چهارم دبیرستان‌های دخترانه شهر اهواز

صغرا ظفری؛ علیرضا حاجی یخچالی؛ منیجه شهنی ییلاق

دوره 20، شماره 1 ، تیر 1392، ، صفحه 19-38

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه برخی پیشایندهای اجتماعی با مؤلفه‌های هدفگرایی اجتماعی در دانش‌آموزان دختر سال چهارم دبیرستان‌های شهر اهواز صورت گرفت. جامعه آماری این پژوهش را کلیه‌ی دانش‌آموزان دختر سال چهارم دبیرستان‌های شهر اهواز که در سال تحصیلی 91-90 به تحصیل اشتغال داشتند را شامل می‌شود. نمونه این پژوهش شامل 300 دانش‌آموز ...  بیشتر

نقش واسطه‌ای خودتنظیم‌گری در رابطه بین سبک‌های دلبستگی و ناگویی هیجانی

محمدعلی بشارت

دوره 20، شماره 2 ، دی 1392، ، صفحه 19-38

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش واسطه‌ای خودتنظیم‌گری در رابطه بین سبک‌های دلبستگی ایمن، اجتنابی و دوسوگرا با ناگویی هیجانی بود. ششصد و دوازده نفر (282 مرد، 330 زن) از جمعیت عمومی شهر تهران در این پژوهش شرکت کردند. از شرکت کنندگان در پژوهش خواسته شد مقیاس دلبستگی بزرگسال(AAI) ، "مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو (FTAS) و فرم کوتاه مقیاس خودتنظیم‌گری ...  بیشتر

مقایسه اثربخشی آموزش مهارت‌های حافظه و خودتنظیمی هیجانی بر کاهش اضطراب امتحان دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهر ارومیه سال تحصیلی 92-91

الناز حسن پور؛ فرزانه میکائیلی منیع؛ علی عیسی زادگان؛ عبداله آدینه وند؛ سعید سعادتمند

دوره 21، شماره 2 ، دی 1393، ، صفحه 19-44

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های حافظه وخودتنظیمی هیجانی بر کاهش اضطراب امتحان دانش‌آموزان انجام شده است. طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با گروه آزمایش و کنترل می‌باشد. جامعه‌ی آماری شامل کلیه‌ی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهر ارومیه بود. نمونه پژوهش شامل 45 نفر از دانش‌آموزان دختر مبتلا به اضطراب امتحان بودند ...  بیشتر

مقایسه اثربخشی درمان شناختی – رفتاری هیجان‌مدار با شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر تصویر بدنی و نظم‌جویی شناختی هیجان در دختران نوجوان خواهان جراحی زیبایی

عبدالله شفیع ابادی؛ جعفر حسنی؛ مرسده یاری

دوره 30، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 19-36

https://doi.org/10.22055/psy.2022.34239.2569

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی درمان شناختی‌- رفتاری هیجان‌مدار با شناخت درمانی مبتنی بر ذهن­آگاهی بر تصویر بدنی و نظم‌جویی شناختی هیجان در دختران نوجوان خواهان جراحی زیبایی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق را کلیه دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه دوم پایه یازدهم و دوازدهم مدارس دولتی منطقه یک شهر تهران در سال تحصیلی 97- 1398 تشکیل دادند. ...  بیشتر

مقایسه حساسیت اضطرابی، عاطفه منفی و ناگویی خلقی بیماران مبتلا به آسم با افراد عادی در اهواز

یدالله زرگر؛ محمدعلی قاسمی نژاد؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ ایران داودی

دوره 18، شماره 2 ، دی 1390، ، صفحه 21-38

چکیده
  هدف این پژوهش مقایسه‌ی حساسیت اضطرابی، عاطفه منفی، ناگویی خلقی و سلامت روان بیماران مبتلا به آسم با افراد عادی در شهر اهواز بود. نمونه‌ی پژوهش، شامل 152 نفر، 78 بیمار مبتلا به آسم و 74 فرد عادی بود که به عنوان همراه بیمار در مطب حضور داشتند و با تکمیل ASI, TAS-20, PANAS, و SCL-25 در این پژوهش شرکت کردند. طرح تحقیق از نوع علی- مقایسه‌ای بود و جهت آزمون ...  بیشتر

طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای معنویت سازمانی در کارکنان شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران

مرتضی گلستانی پور؛ سیداسماعیل هاشمی؛ کیومرث بشلیده؛ عبدالزهرا نعامی؛ نسرین ارشدی

دوره 23، شماره 2 ، دی 1395، ، صفحه 21-50

https://doi.org/10.22055/psy.2017.12602

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر، طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای معنویت سازمانی در کارکنان شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران بود. نمونه این پژوهش شامل400 نفر از کارکنان یک سازمان بودند که با روش تصادفی چند مرحله­ای انتخاب شدند. شرکت کنندگان پرسشنامه­ها یا مقیاس‌های رهبری اخلاقی، رهبری تحول آفرین، جو اخلاقی، عدالت سازمانی، معنویت ...  بیشتر

اثربخشی بازخوردهای اصلاحی (کتبی و کلامی) معلمان در ارزشیابی‌های تکوینی بر میزان تاب‌آوری تحصیلی و معنای تحصیل دانش‌آموزان

عزت اله قدم پور؛ محمد عباسی؛ مهدی یوسف وند؛ بنفشه حسنوند؛ حسین حسینی

دوره 25، شماره 2 ، دی 1397، ، صفحه 21-38

https://doi.org/10.22055/psy.2019.20909.1736

چکیده
  نظام تعلیم و تربیت نیز همانند سایر نظام‌ها دارای اصول و ویژگی‌های خاص خود است. یکی از ویژگی‌های اساسی و لاینفک آن ارزشیابی و ارائه بازخوردهای سودمند است، که به واسطه آن می‌توان به تعیین اهداف مهم آموزش و از آن جمله، بررسی نیازهای مهم در رابطه با زبان آموزی پرداخت. هدف اصلی این پژوهش تعیین اثربخشی بازخوردهای اصلاحی (کتبی و کلامی) معلمان ...  بیشتر

بررسی تأثیر حکایت‌درمانی مسیر شغلی کوکران بر اهمال‌کاری تحصیلی دانشجویان نابینا

اسماعیل محمدی؛ پریسا نیلفروشان؛ محمد رضا عابدی

دوره 23، شماره 1 ، تیر 1395، ، صفحه 23-42

https://doi.org/10.22055/psy.2016.12349

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیرحکایت‌درمانی مسیر شغلی کوکران بر اهمال‌کاری تحصیلی دانشجویان نابینا بود. روش پژوهش نیمه‌آزمایشی، از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمونبا گروه کنترل بود. جامعهآماری شامل دانشجویان نابینای دانشگاهاصفهان و دانشگاه آزاد اسلامیخوراسگان بود که 30 نفر بهشیوه‌ی نمونه‌گیریدر دسترس انتخاب و به شیوه‌یتصادفی در دو گروه ...  بیشتر

آزمون مدل عِلّی الگوهای ارتباط خانوادگی، فراشناخت و ویژگی‌های شخصیتی با گرایش به تفکرانتقادی با میانجی‌گری باورهای معرفت شناختی در دانش‌آموزان پسر پایه‌های مختلف تحصیلی دبیرستانی شهر اهواز

اسفندیار سپهوند؛ منیجه شهنی ییلاق؛ سیروس عالی پور بیرگانی؛ ناصر بهروزی

دوره 24، شماره 1 ، تیر 1396، ، صفحه 23-44

https://doi.org/10.22055/psy.2017.21157.1756

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر آزمون مدلعِلّی رابطه الگوهای ارتباط خانوادگی (گفت و شنود و همرنگی)، فراشناخت و ویژگی‌های شخصیتی باز بودن به تجربه و وجدانی بودن با گرایش به تفکرانتقادی با میانجی‌گری باورهای معرفت شناختی در دانش‌آموزان پسر پایه‌های مختلف تحصیلی دبیرستانی شهر اهواز بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان پسر دبیرستانی شهر ...  بیشتر

طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای مهم خودتنظیمی در محیط کار

طیبه رحیمی پردنجانی؛ علی محمدزاده ابراهیمی

دوره 24، شماره 2 ، دی 1396، ، صفحه 23-42

https://doi.org/10.22055/psy.2018.19918.1669

چکیده
  چکیده پژوهش حاضر با هدف طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندها و پیامدهای خودتنظیمی در محیط کار است. در این پژوهش، جو ایمنی و وجدانی بودن به عنوان پیشایند و عملکرد ایمن و رضایت شغلی به عنوان پیامد در نظر گرفته شدند. طرح پژوهش همبستگی از طریق الگویابی معادلات ساختاری بود و نمونه پژوهش شامل 300 نفر از کارکنان یک شرکت صنعتی بودند که با ...  بیشتر

اثربخشی ماتریکس درمان پذیرش و تعهد با شفقت بر رفتارهای خودآسیب رسان و کیفیت زندگی دانش آموزان دارای علائم اختلال شخصیت مرزی

بهرام پیمان نیا؛ نجمه حمید؛ مجید محمود علیلو

دوره 25، شماره 1 ، تیر 1397، ، صفحه 23-44

https://doi.org/10.22055/psy.2018.23581.1905

چکیده
  پژوهش حاضر جهت تعیین اثربخشی ماتریکس درمان پذیرش و تعهد با شفقت بر رفتارهای خودآسیب‌رسان و کیفیت زندگی دانش‌آموزان دارای علائم اختلال شخصیت مرزی انجام گردید. این مطالعه از نوع آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. در این پژوهش با استفاده از روش تصادفی چندمرحله‌ای 30 نفر از دانش‌آموزان دختر 17-15 سال (مقطع متوسطه دوم) ...  بیشتر

تبیین فرایند شکل گیری طلاق: یک پژوهش کیفی

رضا خجسته مهر؛ ابوطالب بهمئی؛ منصور سودانی؛ ذبیح اله عباسپور

دوره 27، شماره 1 ، مرداد 1399، ، صفحه 23-46

https://doi.org/10.22055/psy.2020.32329.2488

چکیده
  بی‌گمان، طلاق یکی از رویدادهای ناخوشایند زندگی زناشویی است. با توجه به فرایندی، بافتاری و چندبُعدی‌بودن طلاق و کمبود پژوهش‌های کل‌نگر دربارۀ این مسئله، این پژوهش درصدد کشف و تبیین فرایند روان‌شناختی شکل‌گیری طلاق به‌کمک روش «نظریۀ زمینه‌ای» است. مشارکت‌کنندگان این پژوهش را زنان و مردانی تشکیل داده‌اند که طلاق گرفته‌اند ...  بیشتر

طراحی درمان ترکیبی خانواده- محور مبتنی بر مدل تحول یکپارچه‌ی انسان و مقایسه‌ی اثربخشی آن با بازی درمانی فلورتایم بر نشانه‌های رفتاری کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم و استرس والدگری مادران آن‌ها

شهربانو عالی؛ سیدامیر امین یزدی؛ محمدسعید عبدخدائی؛ علی غنایی چمن آباد؛ فاطمه محرری

دوره 22، شماره 1 ، تیر 1394، ، صفحه 25-46

https://doi.org/10.22055/psy.2015.11179

چکیده
  هدف پژوهش حاضرطراحی درمان ترکیبی خانواده- محور مبتنی بر مدل تحول یکپارچه‌ی انسان و مقایسه‌ی اثربخشی آن با بازی درمانی فلورتایم بر بهبود نشانه‌های رفتاری اختلال طیف اوتیسم و استرس والدگری مادران آن‌ها می‌باشد. این مطا‌لعه در چهارچوب یک طرح تک آزمودنی در طول 6 ماه روی 12 کودک 8-3 ساله‌ی مبتلا به اختلال طیف اوتیسم و خانواده‌های آن‌ها ...  بیشتر

اثربخشی آموزش برنامه رانندگی ایمن بر ادراک ریسک رانندگان موتورسیکلت

حسین زارع؛ رجبعلی محمدزاده ادملایی؛ احمد علیپور؛ مرتضی ترخان

دوره 22، شماره 2 ، دی 1394، ، صفحه 27-42

https://doi.org/10.22055/psy.2016.12307

چکیده
  پژوهش حاضر با هدفبررسی اثربخشی آموزش برنامه رانندگی ایمن بر ادراک ریسک و نگرانی رانندگان موتورسیکلتانجام شد. طرح پژوهش از نوع آزمایشی با پیش آزمون- پس آزمون وگروه گواه و دوره­ی پیگیری بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه رانندگان موتورسیکلتشهرستان بابل بود. با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی ساده 60 نفر انتخاب شدندکه این تعداد به ...  بیشتر

مقایسۀ اثربخشی تحلیل رفتارمتقابل و آموزش تنظیم هیجان بر باورهای غیرمنطقی و سبک‌های تصمیم‌گیری دختران نوجوان

مهدیه رحمانیان؛ حسین زارع؛ امیر پورکاشانی

دوره 26، شماره 2 ، آبان 1398، ، صفحه 27-48

https://doi.org/10.22055/psy.2019.25136.2023

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر تحلیل‌رفتارمتقابل و آموزش تنظیم‌هیجان و تبیین تفاوت این دو روش آموزشی در اصلاح باورهای غیرمنطقی و سبک‌های تصمیم‌گیری دختران نوجوان انجام شد. روش: در این پژوهش از روش نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده گردید. نمونۀ پژوهش حاضر شامل 34 دانش‌آموز دختر پایۀ ...  بیشتر

تأثیر آموزش فرآیند حل مسأله خلاق (CPS) بر تفکر علمی، خلاقیت و نوآوری در دانشحویان دانشگاه شهید چمران اهواز

منیجه شهنی ییلاق؛ علیرضا حاجی یخچالی؛ زنده یاد جمال حقیقی؛ ناصر بهروزی

دوره 16، شماره 2 ، دی 1388، ، صفحه 37-70

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش بررسی اثربخشی فرایند حل مسأله خلاق (CPS)، به عنوان یک راهبرد آموزشی، بر افزایش تفکر علمی، خلاقیت و نوآوری در دانشجویان دانشگاه شهید چمران بود. آموزش فرایند CPS (با استفاده از دوازده تکنیک خلاقیت در دو دوره تفکر خلاق و انتقادی) به عنوان متغیر مستقل و تفکر علمی، خلاقیت و نوآوری به عنوان متغیرهای وابسته بودند. پژوهش ...  بیشتر

رابطه بخشش و بهزیستی روان‌شناختی با توجه به نقش میانجی عواطف در دانشجویان دانشگاه

سید اسماعیل هاشمی شیخ شبانی؛ فاطمه امینی؛ سودابه بساک نژاد

دوره 17، شماره 1 ، تیر 1389، ، صفحه 52-33

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه‌ی علی بخشش و بهزیستی روان‌شناختی با میانجی‌گری عواطف مثبت و منفی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران بود. در این مطالعه‌ی علّی- همبستگی، جامعه‌ی آماری را کلیه‌ی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز تشکیل می‌دادند که به روش تصادفی چند مرحله‌یی 352 نفر به عنوان نمونه از میان آنها انتخاب شدند. ابزارهای ...  بیشتر

اثربخشی مداخله گروهی مبتنی بر بخشش بر بهزیستی روانشناختی جانبازان و همسران آن‌ها

محمدباقر کجباف؛ لیلا اسماعیلی؛ مریم اسماعیلی

دوره 21، شماره 1 ، تیر 1393، ، صفحه 15-32

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی مداخله گروهی مبتنی بر بخشش بر بهزیستی روانشناختی جانبازان و همسران آنها بود. طرح پژوهش از نوع نیمه تجربی با پیش آزمون و پس آزمون و گروه گواه بود. جامعه آماری تحقیق جانبازان و همسران آنها در سال 1391 شهر اصفهان بود و نمونه تحقیق 20 زوج بود که به روش در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و گواه گمارده ...  بیشتر

طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای موفقیت کارراهه ذهنی در یک سازمان صنعتی

عبدالکاظم نیسی؛ نسرین ارشدی؛ راحله محبت

دوره 17، شماره 2 ، دی 1389، ، صفحه 35-62

چکیده
    هدف پژوهش حاضر، طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای موفقیت کارراهه ذهنی در یک سازمان صنعتی بود. نمونه این پژوهش شامل 400 نفر بود که با استفاده از روش تصادفی ساده انتخاب شدند. شرکت کنندگان در این پژوهش پرسشنامه‌های مهارت‌ سیاسی، شخصیتی نئو (Neo-FFI) حمایت سرپرست، دلبستگی شغلی، قصد ترک شغل و تعهد عاطفی را تکمیل نمودند.ارزیابی ...  بیشتر

بررسی رابطه ترس از کووید-19 و بهزیستی روان‌شناختی با میانجی‌گری سرسختی روان‌شناختی و حمایت اجتماعی در دانشجویان

ناصر بهروزی

دوره 30، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 37-58

https://doi.org/10.22055/psy.2022.40420.2824

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ترس از کووید-19 و بهزیستی روان‌شناختی با میانجی‌گری سرسختی روان‌شناختی و حمایت اجتماعی در دانشجویان مقطع کارشناسی بود. این مطالعه توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی مشغول به تحصیل در دانشگاه شهید چمران اهواز در سال 1399-1400 بودند که از میان آن‌ها 360 نفر با روش نمونه‌گیری ...  بیشتر