مقایسه اثربخشی درمان تعدیل سوگیری شناختی تفسیر و ترکیب آن با درمان شناختی رفتاری گروهی در کاهش شدت نشانه‌ها، باورها و رفتارهای وسواسی

مجتبی دلیر؛ احمد علی پور؛ حسین زارع؛ ولی اله فرزاد

دوره 22، شماره 1 ، تیر 1394، ، صفحه 1-24

https://doi.org/10.22055/psy.2015.11178

چکیده
  امروزه شواهد بسیاری از ارتباط میان تفسیرهای منفی درباره افکار مزاحم و نشانه‌های وسواس- بی‌اختیاری حمایت می‌کند. هدف عمده پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان تعدیل سوگیری شناختی تفسیر در کاهش شدت نشانه‌ها، باورها و رفتارهای وسواسی بود. بدین منظور نمونه‌ای در دسترس از 60 دانشجوی دارای نشانه‌های این اختلال انتخاب شد. طرح پژوهش از نوع ...  بیشتر

اثربخشی شناخت درمانی گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش اضطراب و افسردگی دانش‌آموزان مدارس دبیرستانی

منصور بیرامی؛ یزدان موحدی؛ رضا محمدزادگان؛ معصومه موحدی؛ سجاد وکیلی

دوره 20، شماره 2 ، دی 1392، ، صفحه 1-18

چکیده
  در پژوهش‌های روان درمانی ذهن آگاهی به عنوان یک حالت ارتقاء‌ دهنده تفکر خودآگاهی برای بهبود بهزیستی در نظر گرفته می‌شود. در‌ این پژوهش، اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی به شیوه گروهی در کاهش اضطراب و افسردگی دانش‌آموزان مدارس دبیرستانی مورد بررسی قرار گرفت.روش ‌این پژوهش آزمایشی، طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است. ...  بیشتر

تأثیر آموزش انگیزش تحصیلی بر ابعاد شناختی-انطباقی/غیرانطباقی، رفتاری-انطباقی/غیرانطباقی انگیزش و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان سال دوم دبیرستان‌های پسرانه شهر بوشهر

منیجه شهنی ییلاق؛ سید موسی گلستانه؛ زنده یاد جمال حقیقی؛ عبدالکاظم نیسی؛ فاطمه کیانپور قهفرخی

دوره 17، شماره 1 ، تیر 1389، ، صفحه 1-32

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش انگیزش تحصیلی بر ابعاد شناختی-انطباقی، شناختی-غیرانطباقی، رفتاری-انطباقی و رفتاری-غیرانطباقی انگیزش و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان سال دوم دبیرستان‌های پسرانه شهر بوشهر بود. آموزش انگیزش تحصیلی (طی 16 جلسه آموزشی) به عنوان متغیر مستقل و خوداثربخشی، تبحرگرایی، ارزش‌گذاری، پایداری، برنامه‌ریزی، ...  بیشتر

ویژگی‌های روان سنجی پرسشنامه‌های سنجش رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان بانک صادرات ایران

محمد خدایاری فرد؛ سید محمد میر کمالی؛ غلامعلی افروز؛ محسن پاک نژاد؛ حیدر علی هومن؛ احمد به پژوه؛ حسین شکرکن؛ سیمین حسینیان؛ سیده منوره یزدی؛ باقر غباری بناب؛ محسن شکوهی یکتا؛ محمد ربیع‌زاده؛ علی‌نقی فقیهی؛ فاطمه حسینی حسین‌آباد

دوره 17، شماره 2 ، دی 1389، ، صفحه 1-18

چکیده
    هدف پژوهش حاضر ساخت و اعتباریابی ابزاری استاندارد و ویژه برای سنجش رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان بانک و تعیین عوامل هر یک بود. روش پژوهش از نوع توصیفی– پیمایشی بود و به این منظور دو پرسشنامه سنجش رضایت شغلی ویژه کارکنان بانک و رضایت مشتریان بانک طراحی شد. در مطالعه‌ی مقدماتی خصوصیات روانسنجی از جمله رواییمحتوا و صوری هر ...  بیشتر

تدوین و آزمون مدل ارتباط بین شخصیت، نیازهای روانی و بهزیستی روان‌شناختی

حمزه احمدیان؛ فرهاد جمهری؛ حسن احدی؛ نورعلی فرخی

دوره 18، شماره 1 ، تیر 1390، ، صفحه 1-18

چکیده
  این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین پنج عامل بزرگ شخصیت و ارضای نیازهای روانی بنیادین با بهزیستی روانشناختی انجام شد. به این منظور 382 نفر (189 پسر و 193 دختر) دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای- چندمرحله‌ای انتخاب شد. آزمودنی‌ها به پرسشنامه‌ی پنج عامل بزرگ شخصیت (IPIP)، نیازهای روانی بنیادین (BPNS) ...  بیشتر

تعیین اثربخشی درمان شناختی- رفتاری کنترل درد برکاهش عواطف منفی و شدت درد بیماران مبتلا به درد مزمن

راضیه شهنی؛ محمدرضا شعیری؛ محمدعلی اصغری مقدم؛ محسن ناصری؛ مریم دلاوری

دوره 18، شماره 2 ، دی 1390، ، صفحه 1-20

چکیده
  مطالعه‌ی حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان شناختی-رفتاری کنترل درد بر کاهش عواطف منفی و شدت درد بیماران مبتلا به درد مزمن انجام شده است. بدین خاطر، پس از انتخاب 12 آزمودنی مبتلا به درد مزمن، آزمودنی‌ها به طور تصادفی در دو گروه درمان شناختی-رفتاری درد و گروه کنترل (6 نفر در هر گروه) قرار گرفتند. اعضای گروه آزمایش در یک دوره درمان 8 جلسه‌ای ...  بیشتر

بررسی عوامل مؤثر بر رشد مسیر شغلی دانش‌آموزان سوم راهنمایی تا پیش دانشگاهی شهر اصفهان

احمد صادقی؛ ایران باغبان؛ فاطمه بهرامی؛ سید احمد احمدی؛ حسین مولوی

دوره 19، شماره 1 ، تیر 1391، ، صفحه 1-18

چکیده
  هدف از این پژوهش تعیین عوامل مؤثر بر رشد مسیر شغلی دانش‌آموزان بود. جامعه آماری این پژوهش دانش‌آموزان سوم راهنمایی تا پیش دانشگاهی شهر اصفهان در سال تحصیلی 89-1388 بودند. از این جامعه، نمونه‌ای با حجم 721 نفر (دختر و پسر) به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های پنج عامل شخصیت نئو، رشد مسیر شغلی، ...  بیشتر

رابطه بین باورهای فراشناختی و پذیرش اجتماعی با آمادگی برای اعتیاد در دانشجویان

جهانگیر کرمی

دوره 19، شماره 2 ، دی 1391، ، صفحه 1-14

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین باورهای فراشناختی و پذیرش اجتماعی با آمادگی برای اعتیاد در دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه انجام گرفت. جهت انجام پژوهش حاضر نمونه‌ی به حجم 120 نفر(60 دختر و 60 پسر) از دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی که به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شده بودند، مورد آزمون قرار گرفتند. برای جمع‌آوری ...  بیشتر

مقایسه سبک‌های تفکر و هیجان‌طلبی در دانشجویان دختر رشته‌های هنر و ریاضی

حسن احدی؛ فاطمه خوئینی؛ علی دلاور

دوره 20، شماره 1 ، تیر 1392، ، صفحه 1-18

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه سبک‌های تفکر و هیجان‌طلبی در دانشجویان کارشناسی رشته‌های هنر و ریاضی انجام شده است. پژوهش از نوع علی مقایسه‌ای است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دختر رشته هنر و ریاضی، دانشکده هنر و معماری واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد اسلامی و مجتمع آموزشی پیامبر اعظم در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز است ...  بیشتر

اثربخشی رواندرمانی اسلامی بر کیفیت زندگی و اضطراب افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر

شیدا جبل عاملی؛ حمیدطاهر نشاط دوست؛ محمدباقر کجباف؛ حسین مولوی

دوره 21، شماره 2 ، دی 1393، ، صفحه 1-18

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی رواندرمانی اسلامیبر کیفیت زندگی و اضطراب افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر بود.طرح پژوهش به صورت تجربی با پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل بود. ابتدا با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی، 30 فرد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر انتخاب شدند، سپس با استفاده از گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و گروه ...  بیشتر

بررسی تأثیر نوروفیدبک در افزایش عملکرد هوشی و توجه کودکان مبتلا به نارساخوانی

سوران رجبی؛ محمد نریمانی؛ عباس ابوالقاسمی

دوره 22، شماره 2 ، دی 1394، ، صفحه 1-26

https://doi.org/10.22055/psy.2016.12306

چکیده
  هدف اصلی این مطالعهبررسی تأثیر نوروفیدبک در افزایش عملکرد هوشی و توجه کودکان مبتلابه نارساخوانی می‌باشد.جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانش‌آموزان پسر نارساخوان مراجعه‌کننده به مرکزویژه ناتوانی‌های یادگیری در شهرستان اردبیل در سال 1389 تشکیل می‌داد که تعداد 31نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس از بین آن‌ها انتخاب شدند. ماهیت موضوع ...  بیشتر

اثربخشی حساسیت‌زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد نشانه‌های اختلال فوبی خاص

زینب خانجانی؛ تورج هاشمی؛ فاروق وطنی

دوره 23، شماره 2 ، دی 1395، ، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22055/psy.2017.12580

چکیده
  با توجه به اینکه بعضی از فوبی‌های خاص به همان شیوه‌ی اختلال استرس پس از سانحه به وجود می‌آیند، این احتمال مطرح است که بتوان فوبی‌های خاص را نیز به شیوه‌ی حساسیت‌زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد درمان کرد. بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر درمان حساسیت‌زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد بر کاهش نشانه‌های اختلال فوبی ...  بیشتر

سالمندی و معنای زندگی: بررسی میدانی منابع و ابعاد معنا در زنان و مردان سالمند

سمیه احمدی؛ فاطمه باقریان؛ محمود حیدری؛ عبدالرسول کشفی

دوره 24، شماره 1 ، تیر 1396، ، صفحه 1-22

https://doi.org/10.22055/psy.2017.17833.1531

چکیده
  مطالعه‌ی حاضر منابع و حوزه‌هایی که از نظر سالمندان به زندگی آنها معنا داده و میزان وجود و جستجوی معنای زندگی و نیز تفاوت زنان و مردان در این مولفه‌ها را مورد بررسی قرار داده است. جامعه‌ی آماری این پژوهش توصیفی را افراد سالمند بالای 60 سال در شهر تهران تشکیل دادند. از این جامعه‌ی آماری 287 فرد سالمند بالای 60 سال (43/67=  M؛ 75/4=Std؛ 54 درصد ...  بیشتر

اثربخشی مداخله درمانی اصلاح سوگیری‌های شناختی (CBM) بر ترک سیگار

محمد صادق منتظری؛ شاهرخ مکوند حسینی؛ ایمان اله بیگدلی؛ پرویز صباحی

دوره 24، شماره 2 ، دی 1396، ، صفحه 1-22

https://doi.org/10.22055/psy.2017.21107.1751

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی مداخله اصلاح سوگیری‌های شناختی (سوگیری توجه و گرایش به سیگار) بر کاهش وابستگی به سیگار در افراد سیگاری اجرا شد. طرح پژوهش کارآزمایی تصادفی کنترل‌شده با پیش آزمون، پس‌آزمون و پیگیری‌های یکماهه و دوماهه بود. جامعه پژوهش کلیه مردان سیگاری در تابستان سال 1395 در شهر گرگان بودند. تعداد 60 نفر افراد سیگاری ...  بیشتر

پیش‌بینی ایده‌پردازی خودکشی و خشونت بین فردی در کودکان کار بر اساس آسیب کودکی، دشواری‌های تنظیم هیجان و صفات سنگ‌دلی- فقدان همدلی

محبوبه محمودنژاد؛ احمد کربلایی محمد میگونی؛ مهرداد ثابت

دوره 25، شماره 1 ، تیر 1397، ، صفحه 1-22

https://doi.org/10.22055/psy.2018.21961.1815

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر پیش‌بینی ایده‌پردازی خودکشی و خشونت بین‌فردی در کودکان کار بر اساس آسیب کودکی، دشواری‌های تنظیم هیجان و صفات سنگ‌دلی- فقدان همدلی بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و نمونه آماری پژوهش حاضر شامل 150 نفر از کودکان کار 12 تا 17 سال شهر تهران در تابستان و پاییز سال 1395 بود که به روش نمونه‌برداری آسان انتخاب شدند. ابزار ...  بیشتر

اثربخشی همزمان کیفیت بخشی زندگی کاری و غنی سازی زندگی زناشویی بر تعارضات زناشویی و بی ثباتی زناشویی در بین زوج های شاغل با توجه به نقش سرریزشدگی

سید محمد موسوی؛ حسین سماواتیان؛ ابوالقاسم نوری

دوره 25، شماره 2 ، دی 1397، ، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22055/psy.2019.26932.2159

چکیده
  با تغییر جوامع بشری، زنان نیز وارد عرصه اشتغال شده اند و خانواده های بسیاری وجود دارند که هر دو زوج شاغل می باشند. مسایل و مشکلات خانواده و کار، بخصوص در بین زوجین دوسر شاغل می تواند به یکدیگر انتقال پیدا نمایند و سبب افزایش تعارض ها و بی ثباتی زناشویی گردد. بدین منظور تحقیق حاضر در پی بررسی آموزش همزمان کیفیت بخشی زندگی کاری و غنی سازی ...  بیشتر

اثربخشی آموزش مهارتهای خودتعیین گری بر نیازهای روانشناختی بنیادی دانش آموزان با مشکلات رفتاری برونی سازی شده

زهرا منصورنژاد؛ مختار ملک پور؛ امیر قمرانی؛ احمد یارمحمدیان

دوره 26، شماره 1 ، تیر 1398، ، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22055/psy.2019.25336.2043

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای خودتعیین گری بر نیازهای روانشناختی بنیادی دانش آموزان با مشکلات رفتاری برونی سازی شده بود. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی بود و در اجرای آن از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جهت دستیابی به اهداف پژوهش ، 30 نفر از دانش آموزانی که نمره بالا را در فهرست رفتاری کودک (CBCL) بدست ...  بیشتر

اثربخشی یکپارچه‌سازی رفتاردرمانی دیالکتیکی مبتنی بر ذهن شفقت‌ورز بر کاهش واکنش‌پذیری شناختی و انگیزه‌های اقدام به خودکشی در افراد اقدام کننده

محمدجواد بگیان کوله مرز؛ جهانگیر کرمی؛ خدامراد مومنی؛ عادله الهی

دوره 26، شماره 2 ، آبان 1398، ، صفحه 1-26

https://doi.org/10.22055/psy.2019.26161.2105

چکیده
  این پژوهش باهدف اثربخشی یکپارچه‌سازی رفتاردرمانی دیالکتیکی مبتنی بر ذهن شفقت‌ورز بر کاهش واکنش‌پذیری شناختی و انگیزه‌های اقدام به خودکشی در افراد اقدام کننده انجام شد. روش‌ تحقیق حاضر از نوع آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس-آزمون با گروه گواه بود. جامعه‌ی آماری این پژوهش را کلیه‌ی افراد 16 تا 40 ساله اقدام کننده به خودکشی به روش مسمومیت ...  بیشتر

مقایسه اثربخشی «گروه‌درمانی مبتنی بر شیوه‌های تعاملی و روان‌نمایشگری» بر خودآگاهی هیجانی دختران نوجوان با پریشانی روانشناختی

نیکتا برومندیان؛ نوراله محمدی؛ چنگیز رحیمی طاقانکی

دوره 27، شماره 1 ، مرداد 1399، ، صفحه 1-22

https://doi.org/10.22055/psy.2020.29101.2312

چکیده
  هدف این پژوهش مقایسه اثربخشی گروه‌درمانی مبتنی بر شیوه‌های تعاملی و روان‌نمایشگری بر خودآگاهی هیجانی دختران نوجوان با پریشانی روان‌شناختی بود. روش پژوهش حاضر آزمایشی و با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون همراه با گروه کنترل بود. شرکت‌کنندگان پژوهش شامل 33 دختر 16-14 ساله دانش‌آموز با پریشانی روان‌شناختی در سال تحصیلی 96-1395 بود. ایشان با ...  بیشتر

اثر درمان های شناختی –رفتاری فردی و گروهی بر کاهش میزان افسردگی و افزایش میزان بازده قلبی در بیماری کرونر قلب

چنگیز رحیمی

دوره 23، شماره 1 ، تیر 1395، ، صفحه 1-22

چکیده
  افسردگی یک اختلال رایج در بیماران عروق کرونر قلب است که سلامت روانی و میزان بازده قلبی آنان را کاهش می دهد. هدف این پژوهش بررسی اثربخشی درمان های شناختی-رفتاری فردی و گروهی بر کاهش میزان افسردگی و افزایش بازده قلبی بیماران عروق کرونر قلب و مقایسه اثر دو روش روان درمانی بود. آزمودنی ها بیماران کرونر قلبی بین سنین ۳۰ تا ۶۰ سال و مبتلا ...  بیشتر

اثر دو داروی مکمل ترکیبی گیاهی بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بیماران دیابت نوع 2

شیما نعمت اللهی؛ فاطمه برازجانی؛ غلامرضا پیشداد؛ مهرنوش ذاکرکیش؛ فروغ نامجویان؛ کامبیز احمدی انگالی

دوره 30، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22055/psy.2022.40703.2841

چکیده
  افزایش شیوع دیابت به دلیل افزایش عادات غذایی ناسالم و سبک زندگی کم­تحرک موجب افزایش التهاب و عدم بالانس وضعیت گلایسمی و به دنبال آن سطح کیفیت زندگی کاهش می‌یابد. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر مکمل بربرین و شنبلیله در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 طراحی و انجام شد. یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل‌شده بر روی 50 بیمار مبتلا به دیابت ...  بیشتر

تجربه زیسته مشکلات روانی- اجتماعی مادران دارای کودک مبتلا به اختلال یادگیری شهر تهران

فاطمه مظاهری تهرانی؛ سعید قنبری؛ جلیل فتح آبادی؛ امید شکری؛ مسعود شریفی

دوره 30، شماره 2 ، مهر 1402، ، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22055/psy.2022.39615.2770

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تجربه زیسته مشکلات روانی- اجتماعی مادران کودکان دارای اختلال یادگیری شهر تهران بود. برای درک و توصیف تجربه از روش پژوهش پدیدارشناسی استفاده شد. از میان مراجعان به مراکز درمانی اختلال یادگیری شهر تهران، تا رسیدن به حد اشباع، 14 مادر دارای کودک با اختلال یادگیری در مصاحبه‌ای عمیق و نیمه ساختاریافته شرکت کردند. داده‌های ...  بیشتر

بررسی متغیرهای شناختی، انگیزشی و شخصیتی به عنوان پیش‌بین‌های بروز استعدادهای درخشان در دانشجویان دانشگاه شهید چمران

نادره سهرابی؛ منیجه شهنی ییلاق؛ زنده یاد جمال حقیقی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند

دوره 16، شماره 2 ، دی 1388، ، صفحه 3-36

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی متغیرهای شناختی، انگیزشی و شخصیتی به عنوان پیش‌بین‌های بروز استعدادهای درخشان در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز پرداخته است. آزمودنی‌های این پژوهش را 204 دانشجوی عادی و 197 دانشجوی استعدادهای درخشان تشکیل می‌‌دهند، که با روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌یی از بین دانشجویان عادی و استعدادهای درخشان دانشگاه ...  بیشتر

رابطه دلبستگی به خدا و حمایت اجتماعی ادراک‌شده با رشد پس از آسیب در مادران کودکان با کم توانی جسمی

باقر غباری بناب؛ محسن رفیع خواه؛ محمد مهاجرانی

دوره 21، شماره 1 ، تیر 1393، ، صفحه 1-14

چکیده
  وقایع آسیب‌زا و ناراحت‌کننده هم می‌توانند منجر به واکنش منفی و استرس گردد و هم واکنش مثبت و تعالی پس از آن را برای فرد به همراه داشته باشد، که اصطلاحاً رشد پس از آسیب نامیده می‌شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه متغیرهای حمایت اجتماعی ادراک شده و دلبستگی به خدا با واکنش مادران دارای کودک کم‌توان جسمی در برابر رویدادهای آسیب‌زا صورت ...  بیشتر

طراحی و آزمون الگویی از پیشایند‌های مهم رفتار اجتماع یار دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز

علی رضا عظیم پور؛ عبدالکاظم نیسی؛ نسرین ارشدی؛ منیجه شهنی ییلاق؛ کیومرث بشلیده

دوره 19، شماره 2 ، دی 1391، ، صفحه 15-44

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر طراحی و آزمون الگویی از پیشایند‌های مهم رفتار اجتماع یار در دانشجویان دانشگاه شهید چمران بود. در این الگو همدلی به عنوان متغیر مستقل به طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق میانجی‌‌های دین‌داری، هویت اخلاقی و استدلال اجتماع‌یار اخلاقی، رفتار اجتماع‌یار را پیش‌بینی می‌کند. شرکت کنندگان در پژوهش 438 دانشجوی کارشناسی ...  بیشتر