دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. رابطه شخصیت پیش نگر و بهزیستی روانشناختی با میانجیگری تعالی یابی شغلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1399

10.22055/psy.2020.32986.2518

رضا سپهوند؛ محسن عارف نژاد؛ فریبرز فتحی چگنی؛ مهدیه سپهوند